شبکه اجتماعی کشاورزی ایران (تاک)

شبکه اجتماعی کشاورزی ایران (تاک)

شبکه جامع کشاورزان پیشرو ایران

بهره برداران حوزه کشاورزی

انتقال تجربیات و دانش کشاورزان، ارائه محصولات تولیدی و معرفی کشاورزان پیشرو از اهداف شبکه کشاورزان پیشرو ایران است. در این شبکه به خدمات، محصولات و تجربیات کشاورزان دسترسی خواهید داشت. تمام کشاورزان می توانند در این شبکه صفحه اختصاصی داشته باشند

  • دسترسی به تولیدکنندگاه محصولات کشاورزی
  • انتقال تجربیات و دانش کشاورزان
  • معرفی کشاورزان پیشرو

6513

کل کشاورزان

12

کشاورزان پیشرو

شبکه جامع کشاورزان پیشرو ایران

212

247

85

448

48

59

62

243

205

71

1321

107

310

146

107

36

458

111

26

172

230

123

60

695

121

86

237

131

102

166

49

جستجوی کشاورز