شبکه اجتماعی کشاورزی ایران (تاک)

باغبانی/
زراعت

حمید مرتضوی

کد کشاورزی: FHAMO916358

سخن کشاورز

تاریخچه کشاورز

ضرایب پیشرو بودن

راندمان تولید

100/100

سلامت محصول

100/100

مدیریت منابع آبی

100/100

مدیریت منابع انسانی

100/100

راندمان مکانیزاسیون

100/100

مدال ها

مدال کشاورزان

سوگندنامه

حمید مرتضوی هستم

رسالت من به عنوان کشاورز، ارائه آموزش صحیح، درست و به روز است. برای اعتلای کشاورزی ایران تلاش می‌کنم و اولویت من حفاظت از آب، خاک و محیط زیست میهن عزیزم است

نوع بهره برداری

باغات:

پسته

مزارع:

گندم و جو / پنبه

نوع بهره برداری فرعی