شبکه اجتماعی کشاورزی ایران (تاک)

شبکه اجتماعی کشاورزی ایران (تاک)

شبکه جامع کشاورزان پیشرو ایران

بهره برداران حوزه کشاورزی

انتقال تجربیات و دانش کشاورزان، ارائه محصولات تولیدی و معرفی کشاورزان پیشرو از اهداف شبکه کشاورزان پیشرو ایران است. در این شبکه به خدمات، محصولات و تجربیات کشاورزان دسترسی خواهید داشت. تمام کشاورزان می توانند در این شبکه صفحه اختصاصی داشته باشند

  • دسترسی به تولیدکنندگاه محصولات کشاورزی
  • انتقال تجربیات و دانش کشاورزان
  • معرفی کشاورزان پیشرو

9625

کل کشاورزان

19

کشاورزان پیشرو

شبکه جامع کشاورزان پیشرو ایران

255

334

109

501

60

71

75

272

241

89

1473

130

375

173

120

51

547

157

35

202

287

175

74

723

152

99

275

161

120

199

56

جستجوی کشاورز