شبکه اجتماعی کشاورزی ایران (تاک)

شبکه اجتماعی کشاورزی ایران (تاک)

شبکه جامع کشاورزان پیشرو ایران

بهره برداران حوزه کشاورزی

انتقال تجربیات و دانش کشاورزان، ارائه محصولات تولیدی و معرفی کشاورزان پیشرو از اهداف شبکه کشاورزان پیشرو ایران است. در این شبکه به خدمات، محصولات و تجربیات کشاورزان دسترسی خواهید داشت. تمام کشاورزان می توانند در این شبکه صفحه اختصاصی داشته باشند

  • دسترسی به تولیدکنندگاه محصولات کشاورزی
  • انتقال تجربیات و دانش کشاورزان
  • معرفی کشاورزان پیشرو

7540

کل کشاورزان

19

کشاورزان پیشرو

شبکه جامع کشاورزان پیشرو ایران

215

258

90

457

49

66

68

247

212

76

1362

116

339

150

110

43

469

114

27

175

246

133

63

704

128

90

244

136

108

170

49

جستجوی کشاورز